REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW W RENT-A-BUS24H
Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki wynajmu samochodu przez Rent-a-bus24h. Wynajmującym jest Dawid Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid Sikora Professional Service Work z siedzibą przy ul. Klonowica 15c, 30-654 Kraków, NIP 679-288-05-62.


W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Regulaminu i Umowy, obowiązujące są ustalenia zawarte w Umowie.

§1
NAJEMCA / POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Najemcą samochodów w RENT-A-BUS24H może być osoba fizyczna lub prawna. Wymagany jest dowód osobisty / paszport Najemcy oraz karta kredytowa wystawiona na Najemcę, a także aktualne prawo jazdy, jeśli jednocześnie jest osobą kierującą wynajmowany samochód.
 2. Kwota najmu uiszczana jest z góry. Wynajmujący nie zwraca nadpłaconej kwoty w przypadku wcześniejszego niż ustalono zwrotu pojazdu.
 3. Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję, która po okresie najmu zwracana jest w całości pod warunkiem niestwierdzenia uszkodzeń lub naruszeń regulaminu. W razie konieczności, z kaucji potrącane mogą być koszty napraw oraz innych regulaminowych opłat.
 4. Dobowy limit przebiegu wynosi 300 km. W przypadku przekroczenia limitu naliczana jest zgodnie z cennikiem opłata dodatkowa.
 5. Samochód wynajęty odbierany jest i zwracany w siedzibie Wynajmującego, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.
 6. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu. W wypadku zwłoki naliczane będą opłaty dodatkowe w postaci dodatkowej dobowej opłaty po przekroczeniu terminu o 1 godz.
 7. W przypadku niezgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu do 6 godz. od terminu uzgodnionego w Umowie, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę opłatą za okres samowolnego przedłużania najmu (zgodnie z cennikiem) oraz zatrzymać kaucję.
 8. Przekroczenie terminu najmu pojazdu o 24 godz. bez powiadomienia uprawnia Wynajmującego do zawiadomienia Policji o kradzieży. 
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia wynajmu. 
 10. Najemca może użytkować samochód poza granicami Polski po zgłoszeniu Wynajmującemu celu podróży. Samochód może poruszać się w granicach UE bez dodatkowych opłat. W przypadku konieczności używania samochodu poza granicami UE, Najemca zobowiązany jest do wykupienia we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia w postaci pakietu assistance.
 11. Najemca zobowiązany jest posiadać kartę kredytową przebywając poza granicami Polski. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłat za uszkodzenia (usterki) powstałe podczas użytkowania samochodu lub opłaty kaucji za wynajem samochodu zastępczego. Brak karty kredytowej obciąża Najemcę za wszystkie dodatkowe koszta poniesione przez Dawid Sikora professional Service Work.
 12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, opłaty i kary nałożone w wyniku użytkowania przez niego wynajętego samochodu.
 13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu eksploatowania samochodu.
 14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wglądu na rachunki za paliwo tankowane do pojazdu wynajętego.

§2
OSOBA KIERUJĄCA

 1. Kierowcą samochodu wynajętego może być Najemca lub osoba wyznaczona przez niego w Umowie. Osoba niezgłoszona nie może w żadnym wypadku kierować pojazdem. W wypadku nieautoryzowanego dopuszczenia do kierowania pojazdem przez osobę niezgłoszoną, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane w tym czasie szkody oraz zatrzymywana jest wniesiona przez niego kaucja.
 2. Kierowcą może być osoba spełniające następujące warunki:

  • ukończony 21 rok życia,
  • posiadająca dowód osobisty / paszport,
  • posiadająca uprawnienie do prowadzenia pojazdu (min. 1 rok doświadczenia).

 3. Najemca obowiązany jest do przedstawienia powyższych dokumentów Wynajmującemu.
 4. Najemca może wpisać do Umowy większą liczbę kierowców niż jeden (opłata wg cennika). Dopuszczalna jest możliwość zgłoszenia dodatkowych kierowców w trakcie wynajmu (tylko wynajmy długoterminowe).

§3
SAMOCHÓD

 1. Najemca wynajmuje czysty, sprawny technicznie samochód, wyposażony w komplet kluczyków i dokumenty. Samochód winien zostać zwrócony terminowo oraz w takim samym stanie w jakim został wynajęty. Koszty przywrócenia pojazdu do wcześniejszego stanu (w tym mycie, czyszczenie, pranie tapicerki, naprawy itp.), dorabiania kluczy lub wyrabiania dokumentów będą automatycznie potrącane z kaucji, zgodnie z Cennikiem.
 2. Najemca otrzymuje pojazd z pełnym bakiem paliwa i jest obowiązany do zwrotu w pełni zatankowanego samochodu. W przypadku ustalenia niepełnego baku podczas zwrotu Najemca poniesie koszt brakującego paliwa powiększony o opłatę dodatkową za każdy brakujący litr (zgodnie z cennikiem).
 3. Najemca obowiązany jest zabezpieczyć samochód przed kradzieżą – parkując na parkingach strzeżonych lub zamkniętych parkingach prywatnych, każdorazowo zamykając samochód i uruchamiając system alarmowy.
 4. W razie kradzieży samochodu z winy Najemcy (brak odpowiedniego zabezpieczenia), Wynajmujący zatrzymuje wniesioną kaucję, a w przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, jego wartość pokrywa Najemca.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodzie (tak w trakcie najmu, jak i po zwrocie pojazdu).

§4
SERWIS

 1. Wynajmujący wymaga od Najemcy by po upływie dwóch tygodni najmu Najemca zgłosił się na serwis pojazdu w siedzibie Wynajmującego. Terminy kolejnych serwisów ustalane będą na bieżąco (dotyczy dłuższych wynajmów). całkowity koszt przeprowadzenia serwisu pokrywa Wynajmujący (poza naprawą szkód powstałych w wyniku złego eksploatowania pojazdu),
 2. Najemca/kierowca kontroluje w trakcie jazdy stan poziomu oleju w silniku, stan płynu ADBLUE, stan powietrza w ogumieniu, płyn do spryskiwaczy itp. oraz we własnym zakresie uzupełnia braki (w tym wymiana żarówek), jeśli wystąpią. Uzupełnienia będą również wykonywane podczas serwisu u Wynajmującego.

§5
UŻYTKOWANIE SAMOCHODÓW

 1. Z samochodów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Najemca/kierowca obowiązany jest do przestrzegania miejscowych przepisów ruchu drogowego. W szczególności zakazane jest prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem alkoholu , środków odurzających (narkotyków) oraz przewożenie większej niż dozwolonej liczby osób (określona w dowodzie rejestracyjnym) – w razie ustalenia takich uchybień Wynajmujący może zatrzymać kaucję.
 3. Zabronione jest palenie tytoniu w samochodzie (w razie naruszenia Wynajmujący może zatrzymać kaucję).
 4. Zabronione jest holowanie i popychanie innych pojazdów (w razie naruszenia Wynajmujący może zatrzymać kaucję).
 5. Zabronione jest przewożenie ładunków o masie przewyższającej wskazaną w dowodzie rejestracyjnym oraz przewożenie materiałów mogących spowodować uszkodzenie lub permanentne ubrudzenie elementów samochodu (w razie naruszenia Wynajmujący może zatrzymać kaucję).
 6. Przewóz zwierząt jest zakazany, chyba że Najemca otrzyma indywidualną zgodę Wynajmującego.

§6
USZKODZENIA I AWARIE

 1. Najemca obowiązany jest niezwłocznie poinformować najemcę o kradzieży lub awarii samochodu. W przypadku kradzieży o zdarzeniu należy zawiadomić również Policję.
 2. W przypadku unieruchomienia samochodu na czas dłuższy niż 8 godzin, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy. W czasie oczekiwania na samochód zastępczy wstrzymane będzie naliczanie opłaty.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenie samochodu z winy najemcy:

  • na poczet naprawy zatrzymywana jest kaucja, pozostałej kwoty wycenionej przez rzeczoznawcę,
  • Najemca pokrywa koszt do wysokości 2000,00 zł
  • jeżeli naprawa szkody przekracza koszt 2000,00 zł, Najemca płaci 2000,00 zł plus 2 proc. od pozostałej kwoty wycenionej przez rzeczoznawcę,
  • Najemca zostaje obciążony pełną odpowiedzialnością materialną w sytuacji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ucieczki z miejsca wypadku, spowodowania szkody w sposób umyślny lub odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (z winy osoby kierującej pojazdem),
  • Najemca może zostać obciążony opłatą wg dobowej stawki wynajmu za każdy dzień unieruchomienia pojazdu.

 4. Jeśli uszkodzenie nie powstało z winy najemcy wstępnie zatrzymywana jest kaucja – do czasu wyjaśnienia sprawy. Następnie kaucja jest zwracana Najemcy (o ile brak innych zastrzeżeń).
 5. Jeżeli pojazd wziął udział w wypadku drogowym Najemca zobowiązany jest do poinformowania Policji i zabezpieczenia samochodu.

§7
CENNIK*

 1. Kaucja ​ 1​ 000,00 zł
 2. Obsługa poza godzinami pracy: 50,00 zł
 3. Obsługa w niedzielę i święta: 50,00 zł
 4. Zwrot samochodu w innym oddziale: od 400,00 zł
 5. Opłata za udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej i / lub podnajem samochodu: 500,00 zł
 6. Dotankowanie brakującego paliwa: 8,00 zł za każdy brakujący litr
 7. Zawiadomienie w sprawie mandatu: 100,00 zł
 8. Uszkodzenie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu: 600,00 zł
 9. Uszkodzenie lub utrata dokumentów samochodu: 600,00 zł
 10. Uszkodzenie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie: 300,00 zł
 11. Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie: 500,00 zł
 12. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt: 300,00 zł
 13. Niedozwolona rezerwacja samochodu: 300,00 zł
 14. Zwrot brudnego samochodu zewnętrznie: 70​,00 zł
 15. Zwrot brudnego samochodu wewnętrznie: 100,00 zł
 16. Zwrot samochodu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku: od 300,00 zł
 17. Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem: 500,00 zł
 18. Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu: 500,00 zł
 19. Dopłata za drugiego kierowcę: 30,00 zł 
 20. Dopłata za przekroczenie limitu dobowego km wynosi: 0,80 zł/km.      

 

* Cennik zawiera ceny NETTO.